Regulamin świadczenia usług

Portal internetowy dostępny pod adresem https://bobobene.pl udostępniony jest przez Usługodawcę na zasadach określonych niniejszym dokumentem stanowiącym regulamin w myśl ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (zwany dalej „Regulaminem”).

Dane kontaktowe Usługodawcy:

Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z Portalu, rodzaje usług świadczonych za pośrednictwem Portalu oraz prawa i obowiązki Użytkowników oraz Usługodawcy. Zapoznanie się z niniejszym Regulaminem stanowi obowiązek każdego użytkownika Portalu.

§1. Definicje

 1. Portal – portal internetowy działający pod adresem https://bobobene.pl.
 2. Usługodawca – Ewa Piętak wykonująca działalność gospodarczą pod adresem ul. Dunikowskiego 4 lok. 3, 44-100 Gliwice, NIP: 6312536340, REGON: 243266008, wpisana do rejestru przedsiębiorców Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki.
 3. Użytkownik – podmiot, który korzysta z Usług świadczonych przez Usługodawcę.
 4. Usługa – usługi świadczenie elektronicznie za pośrednictwem Portalu.
 5. Usługa Płatna – usługa świadczona przez Usługodawcę odpłatnie zgodnie z zamówieniem Użytkownika.
 6. Konto użytkownika – zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Usługodawcy, w którym gromadzone są informacje na temat Użytkownika w tym dane osobowe oraz historia zamówień.

§2. Postanowienia ogólne

 1. Usługodawca zobowiązuje się do świadczenia usług na rzecz Użytkownika w zakresie i na warunkach określonych w Regulaminie.
 2. Użytkownik zobowiązuje się do korzystania z Portalu zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie, obowiązującymi przepisami prawa i zasadami współżycia społecznego.
 3. Korzystanie z Portalu oraz Usług, w tym Usług Płatnych oznacza zapoznanie się przez Użytkownika z warunkami określonymi w Regulaminie oraz Polityce prywatności. Użytkownik składający zamówienie na Usługę Płatną zobowiązany jest do złożenia oświadczenia o akceptacji treści Regulaminu za pomocą funkcjonalności dostępnej w trakcie składania zamówienia (okienko wyboru).
 4. Usługodawca przestrzega zasady ochrony danych osobowych Użytkowników przewidziane rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dn. 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Użytkownik wyraża zgodę na gromadzenie, przechowywanie i przetwarzanie przez Usługodawcy danych osobowych w celu realizacji usługi. Szczegółowe zasady przetwarzania danych osobowych Użytkowników określa Polityka prywatności Portalu. Usługodawca może wykorzystać dane Użytkownika w celu marketingu usług jedynie za wyraźną zgodą Użytkownika lub w oparciu o właściwe przepisy prawa.
 5. Zakazane jest dostarczanie przez Użytkownika do Portalu treści o charakterze bezprawnym lub obraźliwym. Użytkownik zobowiązany jest do korzystania ze stron internetowych w sposób niezakłócający ich funkcjonowania, w szczególności poprzez nieużywanie określonego oprogramowania (w tym oprogramowania złośliwego) lub urządzeń.
 6. Szczególne zagrożenia związane z korzystaniem z usług drogą elektroniczną to możliwość uzyskania przez nieuprawnione osoby dostępu do danych transmitowanych przez sieć lub przechowywanych na dołączonych do sieci komputerach i ingerencji w te dane, co może spowodować, w szczególności, ich utratę, nieuprawnioną zmianę lub uniemożliwienie korzystania z usług oferowanych z wykorzystaniem Portalu.
 7. Postanowienia Regulaminu dotyczące konsumentów stosuje się odpowiednio do osoby fizycznej zawierającej umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

§3. Ogólne warunki świadczenia usług

 1. Usługodawca świadczy za pośrednictwem Portalu usługi ogólnodostępne i bezpłatne polegające w szczególności na umożliwieniu Użytkownikowi dostępu do Portalu, w tym do treści, artykułów, aktualności oraz innych informacji zamieszczonych w Portalu oraz do wyświetlania ich na urządzeniu końcowym Użytkownika.
 2. Usługodawca za pośrednictwem Portalu umożliwia złożenie zamówienia na Usługi Płatne.
 3. Informacje znajdujące się na stronie Portalu stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny.
 4. Wszelkie ceny podane na stronie Portalu są cenami brutto.
 5. Usługodawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w cenach Usług Płatnych dostępnych na Portalu, wprowadzania nowych Usług Płatnych jak i też przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych bądź dokonywania zmian w trwających już promocjach. Zmiany, o których mowa w zdaniu poprzednim nie mają zastosowania do umów zawartych przed wprowadzeniem przez Usługodawcę zmian. W przypadku akcji promocyjnych obejmujących czasową obniżkę ceny Usługodawca na Portalu wskazuje, obok ceny promocyjnej, poprzednią najniższą cenę, jaka obowiązywała w okresie 30 dni przed wprowadzeniem promocji. Skala obniżki będzie ustalana w stosunku do najniższej wskazanej ceny.
 6. Wymagania techniczne niezbędne do korzystania z usług świadczonych przez Usługodawcy:
  • a) urządzenie z dostępem do sieci Internet,
  • b) przeglądarka internetowa obsługująca pliki Cookies,
  • c) dostęp do poczty elektronicznej.
 7. Użytkownik ponosi opłaty związane z dostępem do sieci Internet i transmisją danych zgodnie z taryfą swojego dostawy usług internetowych.

§4. Rejestracja na Portalu

 1. Rejestracja dokonywana jest przez Użytkownika poprzez poprawne wypełnienie formularza rejestracji dostępnego na Portalu.
 2. Użytkownik wypełniając formularz rejestracji zobowiązany jest do podania wyłącznie informacji prawdziwych.
 3. Dokonując rejestracji na Portalu Użytkownik potwierdza zapoznanie się z treścią niniejszego Regulaminu oraz akceptację jego postanowień.
 4. Użytkownik może posiadać wyłącznie jedno konto w ramach Portalu.
 5. Użytkownikowi zabrania się przekazywania danych umożliwiających dostęp do Portalu osobom trzecim.
 6. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność związaną z ujawnieniem innym osobom danych umożlwiających logowanie na Portalu.
 7. W przypadku notorycznego naruszania postanowień niniejszego Regulaminu Usługodawca zastrzega sobie prawo do zablokowania dostępu do Konta użytkownika.
 8. Posiadanie Konta użytkownika jest dobrowolne i nie jest wymagane do złożenia zamówienia na Usługę Płatną.

§5. Zamówienie Usługi Płatnej

 1. Usługodawca za pośrednictwem Portalu udostępnia Użytkownikom możliwość złożenia zamówienia na Usługi Płatne (warsztaty) zgodnie z ich opisem i wariantami dostępnymi na Portalu.
 2. Użytkownik w celu zamówienia Usługi Płatnej:
  • a) dokonuje wyboru Usługi Płatnej,
  • b) wypełnia formularz zamówienia wskazując wymagane dane,
  • c) dokonuje płatności za zamówienie za pomocą metod płatności dostępnych na Portalu.
 3. Usługodawca po otrzymaniu zamówienia przesyła niezwłocznie na adres poczty elektronicznej podany przez Użytkownika wiadomość zawierającą potwierdzenie zamówienia oraz określającą istotne warunku umowy, która zostaje zawarta w związku ze złożeniem i potwierdzeniem zamówienia.
 4. Wraz z otrzymaniem przez Użytkownika wiadomości, o której mowa w ust. 3 pomiędzy Usługodawcą a Użytkownikiem dochodzi do zawarcia umowy o świadczenie Usługi Płatnej będącej przedmiotem zamówienia.

§6. Realizacja Usługi Płatnej

 1. Usługodawca realizuje Usługę Płatną w terminie określonym w jego opisie na stronie Portalu zgodnie z zamówieniem Użytkownika.
 2. Usługi Płatne realizowane są stacjonarnie pod adresem ul. Dunikowskiego 4 lok. 3, 44-100 Gliwice, chyba że inne miejsce prowadzenia warsztatu zostało wskazane przez Usługodawcę.
 3. Użytkownik jest zobowiązany do punktualnego stawienia się w terminie oraz miejscu rozpoczęcia warsztatów.
 4. Usługodawca zastrzega sobie prawo do odmowy udziału w warsztatach Użytkownikowi przebywającemu pod wpływem alkoholu lub środków odurzających.
 5. Usługodawca zastrzega sobie prawo do usunięcia z warsztatów Użytkownika zachowującego się wulgarnie lub w inny sposób zakłócającego przebieg warsztatów.
 6. W przypadkach, o których mowa w ust. 4-5 Użytkownikowi nie przysługuje prawo do zwrotu płatności uiszczonej tytułem Usługi Płatnej.
 7. W przypadku opóźnienia po stronie Użytkownika w przybyciu na warsztaty, czas warsztatów nie jest przedłużany o czas opóźnienia Użytkownika.

§7. Anulowanie lub zmiana terminu Usługi Płatnej

 1. Z zachowaniem odrębnych praw przysługującym konsumentom na podstawie ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, w szczególności prawa do odstąpienia od umowy, Użytkownik może dokonać anulowania zamówienia na Usługę Płatną lub zmiany terminu realizacji zgodnie z zasadami określonymi w niniejszym paragrafie.
 2. Użytkownik uprawniony jest do zmiany terminu warsztatu. O woli zmiany terminu Użytkownik zobowiązany jest poinformować Usługodawcę najpóźniej przed rozpoczęciem warsztatów zgodnie z pierwotny termin. W takim przypadku ustalany jest z Użytkownikiem nowy termin realizacji usługi. Wpłata dokonana przez Użytkownika nie ulega przepadkowi i zostaje zaliczona na poczet warsztatu realizowanego w nowym terminie z zastrzeżeniem, iż odpłatność za usługę realizowaną w nowym terminie pobierana jest zgodnie z cennikiem Usługodawcy aktualnym na dzień zgłoszenia przez Użytkownika woli zmiany pierwotnego terminu co oznacza, że Użytkownik może zostać zobowiązany do dokonania dopłaty różnicy w cenie usługi.
 3. Użytkownik posiada prawo do rezygnacji (anulowania) i otrzymania pełnego zwrotu wniesionej płatności, gdy rezygnacja zostanie zgłoszona Usługodawcy nie później niż na 24 godziny przed planowanym rozpoczęciem warsztatów.
 4. Zgłoszenie rezygnacji z warsztatu w terminie innym niż określony w ust. 3 skutkuje brakiem możliwości zwrotu na rzecz Użytkownika dokonanej płatności.
 5. Brak obecności Użytkownika na warsztatach bez uprzedniego poinformowania Usługodawcy o woli zmiany terminu nie pociąga za sobą obowiązku zwrotu na rzecz Użytkownika wniesionej przez niego płatności.

§8. Metody płatności

 1. Usługodawca umożliwia płatność w formie przedpłaty za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych PayU, którego operatorem jest PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu, zgodnie z regulaminem systemu płatności elektronicznych PayU.
 2. W przypadku wystąpienia konieczność zwrotu środków za transakcję dokonaną przez Użytkownika kartą płatniczą, zwrot dokonywany jest na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Użytkownika.
 3. Sprzedaż dokumentowana jest dowodem zakupu wystawianym na wyraźne żądanie Użytkownika.

§9. Odpowiedzialność Usługodawcy

 1. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za wprowadzenie przez Użytkownika błędnych danych (w szczególności przez podanie błędnych danych w formularzach dostępnych na stronie), przekazanie niepełnych lub błędnych informacji na podstawie których realizowane są Usługi Płatne, a także działanie Użytkownika w sposób utrudniający lub uniemożliwiający świadczenie i realizację usług przez Usługodawcę.
 2. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za skutki korzystania z Portalu przez Użytkownika w sposób niezgodny z postanowieniami Regulaminu, obowiązującymi przepisami prawa oraz obowiązującymi w tym zakresie zasadami współżycia społecznego lub zwyczajami.
 3. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zawieszenia lub zakończenia świadczenia poszczególnych funkcjonalności Portalu internetowego z uwagi na konieczność konserwacji, przeglądu lub rozbudowy bazy technicznej bądź oprogramowania. Zawieszenie bądź zakończenie świadczeń poszczególnych funkcjonalności Portalu nie może naruszać praw Użytkownika.

§10. Ustawowe prawo do odstąpienia od umowy

 1. Użytkownikowi będącemu konsumentem przysługuje prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa Usługodawcy w terminie 14 dni od dnia, w którym zawarto umowę. Do zachowania terminu wystarczy przesłanie oświadczenia na adres siedziby lub adres poczty elektronicznej Usługodawcy.
 2. W razie odstąpienia od umowy, jest ona uważana za niezawartą a konsument jest zwolniony od wszelkich zobowiązań. Płatności dokonane przez konsumenta zostaną zwrócone przez Usługodawcę w takie samej formie w jakiej konsument dokonał zapłaty, chyba, że konsument wyrazi zgodę na zwrot płatności w inny sposób, który nie spowoduje dla niego dodatkowych obciążeń. Zwrot następuje w terminie 14 dni od dnia odstąpienia od umowy.
 3. W przypadku umowy, której przedmiotem jest usługa, a rozpoczęcie jej świadczenia za wyraźną zgodą konsumenta rozpoczęło się przed upływem ustawowego terminu na odstąpienie od umowy, konsument w przypadku odstąpienia od umowy ma obowiązek zapłaty Usługodawcy za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia od umowy.
 4. W związku z art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, prawo do odstąpienia nie przysługuje m. in. jeżeli Usługodawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Usługodawcę utraci prawo do odstąpienia od umowy.

§11. Odstąpienie od umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną

 1. Użytkownikowi przysługuje prawo do odstąpienia od umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną o charakterze ciągłym i bezterminowym (np. Konto użytkownika). Użytkownik może rozwiązać umowę w każdym czasie za wypowiedzeniem w trybie natychmiastowym i bez podawania przyczyny wysyłając stosowne oświadczenie na adres poczty elektronicznej Usługodawcy.
 2. Usługodawca zastrzega sobie prawo do wypowiedzenia umowy o świadczenie usług elektronicznych za okresem wypowiedzenia wynoszącym 14 dni w przypadku niestosowania się przez Użytkownika do postanowień niniejszego Regulaminu.

§12. Postępowanie reklamacyjne

 1. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania przez Usługodawcy usług, Użytkownik jest uprawniony do złożenia reklamacji drogą elektroniczną na adres e-mail Usługodawcy.
 2. Prawidłowo złożona reklamacja powinna zawierać oznaczenie Użytkownika (imię i nazwisko oraz adres poczty elektronicznej), przedmiot reklamacji wraz ze wskazaniem okresu, którego dotyczy reklamacja oraz okoliczności uzasadniające złożenie reklamacji. W przypadku podania niepełnych danych, uniemożliwiających rozpatrzenie reklamacji, Usługodawca wezwie niezwłocznie Użytkownika do uzupełnienia danych.
 3. Reklamację rozpatruje Usługodawca w terminie do 14 dni od dnia otrzymania reklamacji lub od momentu uzupełnienia przez Użytkownika reklamacji na wezwanie Usługodawcy. Brak rozpatrzenia reklamacji w terminie 14 dni oznacza jej uwzględnienie przez Usługodawcę.

§13. Własność intelektualna

 1. Wszelkie treści zamieszczone na Portalu (wliczając w to grafikę, teksty, układ stron i logotypy), a nie pochodzące od Użytkowników lub innych dostawców, korzystają z ochrony przewidzianej dla praw autorskich i są wyłączną własnością Usługodawcy. Wykorzystywanie tych treści bez pisemnej zgody Usługodawcy skutkuje odpowiedzialnością cywilną oraz karną.
 2. Użytkownik zobowiązany jest do korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Portalu oraz treści planów treningowych przygotowanych przez Usługodawcę jedynie w zakresie własnego użytku osobistego. Wykorzystanie treści w innym zakresie jest dopuszczone wyłącznie w przypadku, gdy tak wskazane zostało wyraźnie przez Usługodawcę.
 3. Korzystanie z Portalu, w tym korzystanie z materiałów tekstowych, graficznych, zdjęć, aplikacji, baz danych czy innych treści, nie oznacza nabycia przez Użytkownika jakichkolwiek praw w odniesieniu do wskazanych treści, a w szczególności nie oznacza nabycia praw autorskich majątkowych, praw pokrewnych lub licencji, chyba że co innego wskazano w Regulaminie.
 4. Zabronione jest podejmowanie następujących czynności bez wyraźnej zgody Usługodawcy:
  • kopiowanie, modyfikowanie oraz transmitowanie elektronicznie lub w inny sposób Portalu lub jego części, a także poszczególnych treści udostępnianych za jego pomocą,
  • rozpowszechnianie w jakikolwiek sposób publikowanych na Portalu treści,
  • pobieranie zawartości baz danych i wtórne jej wykorzystanie w całości lub części.

§14. Postanowienia końcowe

 1. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu. O zmianie Regulaminu Usługodawca powiadomi na stronie Portalu internetowego na co najmniej 14 dni kalendarzowych przed wejściem w życie zmian w Regulaminie. Zmiana postanowień Regulaminu nie ma zastosowania do Użytkowników, którzy złożyli zamówienie na Usługę Płatną w czasie obowiązywania poprzedniej wersji Regulaminu.
 2. Usługodawca zachowuje sobie prawo do okresowego wyłączania dostępu do Portalu lub wybranych funkcjonalności Portalu w przypadku, gdy jest to niezbędne w celu rozbudowy lub konserwacji zasobów technicznych lub teleinformatycznych Usługodawcy związanych z działaniem Portalu.
 3. W pozostałych kwestiach nieuregulowanych zapisami niniejszego Regulaminu mają zastosowanie odpowiednie przepisy prawa polskiego.
 4. Spory powstałe w wyniku świadczenia usług na podstawie niniejszego Regulaminu zostaną poddane pod rozstrzygnięcie sądowi powszechnemu właściwemu dla Usługodawcy, jeżeli właściwe przepisy nie stanowią inaczej.
 5. Użytkownik będący konsumentem ma prawo do skorzystania z pozasądowych metod rozstrzygania sporów i dochodzenia roszczeń w drodze mediacji lub sądu polubownego. Użytkownik będący konsumentem może ponadto skorzystać z elektronicznego sposobu rozwiązywania sporów z Usługodawcą za pośrednictwem platformy ODR dostępnej pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr/.
 6. Regulamin wchodzi w życie z dniem 16 sierpnia 2023 r.
Instagram Facebook